Partnerschaften

USA

USA-Reise 2011

Afrika

Safari-Tour 2015

Kenia-Reise 2014 - kurz

Kenia-Reise 2014 - lang

Zuma Zuma Art Company

Kibera Messengers - unser Social Circus Kooperationspartner in Nairobi
JuKi – Zukunft für Kinder und Jugendliche e. V.; Rappenhof 1; 74417 Gschwend
Telefon: +49 7972 9344 0; Telefax: +49 7972 9344 50; info@circartive.de; www.circartive.de